Garantijas noteikumi

Garantija ir spēkā tikai UPGREAT SIA pārstāvniecībās. UPGREAT SIA garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar iekārtu tiek iesniegts arī pirkuma dokuments, kas tika noformēts, iegādājoties iekārtu.

UPGREAT SIA pārdodamajai iekārtai piešķir 2 gadu garantiju no iekārtas pārdošanas datuma, kas ir norādīts uz pārdošanas rēķina.

Šī garantija nesedz fiziskus bojājumus, piemēram: iespiedumus, plaisas, šķidruma izraisītu bojājumu un nodiluma pazīmes.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar iekārtu iesniedz arī tās pārdošanas rēķinu. Garantijas īstenošana notiek tikai UPGREAT SIA pārstāvniecībā vai pie atbilstoši pilnvarota pakalpojuma sniedzēja.

Garantijas kārtības ietvaros tiek salaboti iekārtu bojājumi, izņemot šajā dokumentā aprakstītos gadījumus:

Šī garantija nav spēkā: (a) patēriņa piederumiem, piem., baterijas, akumulators vai aizsargslānis, kura nolietojums laika gaitā ir pašsaprotams, ja bojājums nav radies materiāla vai ražošanas defektu dēļ; (b) kosmētiskiem bojājumiem, t. sk. skrāpējumi, iespiedumi un saplīsušas portu plastmasas detaļas; (c) bojājumiem, kurus ir izraisījusi lietošana kopā ar citu iekārtu; (d) bojājumiem, kurus ir izraisījis negadījums, nepareiza lietošana, neatbilstoša lietošana, saskare ar šķidrumu, ugunsgrēks, zemestrīce vai cits ārējs iemesls; (e) bojājumiem, kurus ir izraisījusi Apple iekārtas lietošana lietošanas pamācībā, tehniskajā informācijā vai citos par Apple iekārtu publicētajos norādījumos neparedzētā veidā; (f) bojājumiem, kurus ir izraisījusi apkope (t. sk. versijas atjauninājumi un paplašinājumi) (g) Apple iekārtām, kuru funkcija vai jauda ir mainīta bez rakstiskas Apple atļaujas; (h) defektiem, kurus ir izraisījis parasts nodilums vai, kas rodas Apple produkta parastas novecošanas gaitā; (i) ja uz Apple iekārtas esošs jebkurš sērijas numurs ir noņemts vai labots; (j) ja produkts ir nozagts vai Apple uz no izpildorgāniem saņemtas informācijas pamata ir saprātīgs pamats uzskatīt, ka produkts ir nozagts.

UPGREAT SIA neatbild par traucējumiem un bojājumiem, kurus ir izraisījusi šīs iekārtas lietošana. UPGREAT SIA neatbild par kaitējumiem, kas ir saistīti ar jūsu komercdarbību, negūto ienākumu, datu vai iespēju pazušanu.

Pirms Apple iekārtas nosūtīšanas garantijas pakalpojumam, būtu jāizveido atsevišķa tās datu nesēja satura rezerves kopija, jānoņem visa personiskā informācija un visas paroles. Apple iekārtas datu nesēja saturu apkopes gaitā var izdzēst, datu nesēju var nomainīt un/vai pārformatēt.

Ja iesniedzat uz šīs garantijas pamata spēkā esošu prasījumu, UPGREAT SIA pēc saviem ieskatiem veic sekojošas darbības:

(1) labo Apple produktu, izmantojot jaunas vai iepriekš lietotas detaļas, kas no darbības un darbdrošības viedokļa ir līdzvērtīgas jaunām, vai

(2) aizstāj Apple produktu ar produktu, kas vismaz funkciju ziņā ir līdzvērtīgs Apple produktam un sastāv no jaunām un/vai iepriekš lietotām detaļām, kas no darbības un darbdrošības viedokļa ir līdzvērtīgas jaunām, vai

(3) atmaksā Jums pirkuma cenu, ar priekšnoteikumu, ka nododat atpakaļ savu Apple produktu.

Aizstājējproduktam vai detaļai, vai labotajam Apple produktam turpinās sākotnējā UPGREAT SIA garantija vai deviņdesmit (90) dienu ilga garantija no aizstāšanas vai labošanas datuma, atkarībā no tā, kurš ir ilgāks.

Veicot pirkumu, klients apstiprina, ka saprot UPGREAT SIA garantijas noteikumus un piekrīt tiem.

Kontakti:
UPGREAT SIA
Reģ. Nr. 40203341218
Juridiskā adrese: Rīga, Brivibas iela 40, Latvia 
Tālr. +371 62603430
e-pasts: info@upgreat.lv
www.upgreat.lv

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft ir atteicies no Internet Explorer attīstīšanas un tā atjaunināšanas, un drošības ievainojamības dēļ neiesaka izmanto šo interneta pārlūku. Internet Explorer vairs neatbalsta jaunos tīkla standartus, kā arī šis interneta risinājums šajā pārlūkā nestrādā korekti.